hBC - Uw optie voor Volksdemocratie!

Nieuw Beleidsplan - om mee te beginnen

Wat vooral duidelijk moet zijn voor U dit gaat lezen is dat U een allereerst ontwerp leest.
De opzet is dat dit beleidsplan door de democratische meerderheid uiteindelijk vorm gegeven gaat worden.
Uw suggesties daartoe kan U delen in de diverse sociale media waar iedereen er ook op kan 'schieten'.
Hartelijk dank voor Uw meedenken en participatie in de opmaat naar nieuwe democratie!

Kernkabinet:
Afschaffen: 
- Alle politieke partijen en agenda's in de 1e en 2e Kamer.
Plan:
- Uit een lijst van willekeurig welke personen dan ook kiest U als burger rechtstreeks een Minister 
  President, Ministerie van Financiën, Ministerie van Handel en Economie en een Ministerie van Binnenlandse
  Zaken.
- Dit team wordt met de hoofden van diverse Ministeries aangevuld. Zij adviseren het Kernkabinet en
  hebben buiten Nederland de status van Staatssecretaris.

Bindend Referendum:
Afschaffen:
- Alle partijen en het theater omtrent coalitievorming
Plan:
- Een burgerteam doet voorstellen omtrent wetten en beleid. Ondersteund door experts van diverse 
  Ministeries. Daaruit ontstaan een aantal mogelijkheden voor wetten of beleidsvoorstellen.
- U maakt uw keuze via een digitale stemmogelijkheid.
- Het Kernkabinet zet uw wens onveranderd om in een wet of beleid.
- De voorstellen vanuit het burgerteam worden via TV en sociale media en in lokale politieke cafés met alle    voor- en tegenargumenten en consequenties en beschouwingen, aan de burgers voorgelegd.
- U maakt daarna uw keuze die bindend is voor het Kernkabinet.
- Enorm kostenbesparend en doet recht aan uw keuze.
 
Financiële sector:
Afschaffen:
- De banken worden genationaliseerd en komen onder toezicht van het Kernkabinet en de burger.
Plan:
- Er wordt een systeembank opgericht die volledig ten dienste staat van de Nederlandse samenleving.
- Hier kunt u de betalingen laten uitvoeren die u moet doen.
- Spaargeld mag u daar plaatsen. Dit wordt door de Overheid gegarandeerd.

Let op: Spaargeld op andere banken vallen niet meer onder het garantiefonds!
Hypotheken: Worden rechtstreeks door de overheid verstrekt en hebben dan de Nederlandse Hypotheek Garantie. Hypotheken elders afgesloten vallen dan niet meer onder de N.H.G.

Sociaal stelsel:
Afschaffen:
- De overbodige variaties van wetten en regelingen.
- WW – bijstandswet – Wajong – WAO etc. worden afgeschaft.
Plan:
- Er komt één wet en beleid c.q. loket dat als iemand niet kan werken – geen werk heeft - daar een
  uitkering krijgt.

Onderwijs:
Afschaffen:
- De regeldruk in het onderwijs en de nooit stoppende onderwijsvernieling.
- Terug naar kleinschaligheid, grote leerfabrieken worden ontbonden.
- Te groot management dat niet voor de klas staat.
Plan:
- Terugkeer van een goed basisonderwijs en dito vervolgopleidingen.
- Onderwijs dient weer inhoud te krijgen. Niet langer voldoen aan de 'fun' factor. Het moet leuk zijn op
   school maar vooral leerzaam.
- Personeel en ouders dienen meer rechtstreekse inbreng te krijgen middels MR en inspraakorganen.
- De identiteit van het Nederlandse onderwijs moet weer terug naar hoe het was toen we nog een sleutelrol
  speelden in het internationale onderwijs wereldje. De nu 20 jaar minimaal gaande afglijdende schaal
  waarin we ons bevinden moet teruggedraaid worden.
- Onderwijs tot het 18e levensjaar is gratis en van zeer goed niveau, aangepast aan de leerling zijn kunnen
  en kennen.
- In met name het vmbo zal het imago van 'vuile handjes' moeten verdwijnen. Wat is er mis met vuile
  handen? Dat imago is zo weg als vuile handen beroepen eindelijk het inkomen krijgen dat hoort bij hun
  opleidingsniveau en verantwoording.
- Niet alleen leerstof en diploma daarbij zijn van belang. Inzet, leergierigheid, motivatie spelen net zo'n 
  belangrijke rol.
- Het thuisfront zorgt voor de buitenschoolse opvang, de school faciliteert enkel goed onderwijs. Willen
  ouders opvang dan regelen ze dat zelf, betalen ook de kosten zelf. De school kan mag gebouw beschikbaar
  stellen.
- Ervoor waken dat scholen niet een verlengstuk worden van economische vooruitgang.
- Bedrijfsleven mag het onderwijs sponsoren. Alleen roepen dat er, met name in het technisch onderwijs, 
  verandert moet worden, is niet meer voldoende. Men zal meer moeten doen dan alleen roepen. Investeer
  zelf vooral ook in opleidingen en lesmaterialen. Zonder daarvoor meer terug te willen dan goed opgeleide
  vakmensen.
 
Economie:
Afschaffen:
- Onnodige regeldruk en eisen m.b.t. minderheidsgroepen.
- Uitverkoop van goede Nederlandse bedrijven aan buitenlandse investeerders.
Plan:
- Fiscale vrijstellingen zodat er in bedrijvigheid en werknemers wordt geïnvesteerd.
- Startende ondernemingen worden middels instromende werknemers geholpen tot een volwaardig bedrijf
  uit te groeien.
- Er worden landelijk ca. 40 centra geopend waar burgers en bedrijven met ideeën of producten ideeën naar
  toe kunnen voor hulp.
- Jaarlijks wordt minimaal €4 miljard in innovatie geïnvesteerd en worden resultaten geëist.
- Duidelijke afreken momenten.
 
Doel: Op solide basis snel een stimulans voor werkgelegenheid creëren.
 
Infrastructuur:
Afschaffen:
- De splitsing van het openbaar vervoer en privatisering.
Plan:
- Openbaar vervoer komt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie te vallen.
- Waterwegen worden beter benut en vormen mede de ader van het transport naar het binnen- en
  buitenland.
 
Belastingen:
Afschaffen:
- Motorrijtuigenbelasting.
- Verscheidenheid aan zorg-woontoeslag etc.
- Zinloos rondpompen van geld.
- De vaak extreem hoge belastingdruk op lage en midden inkomens.
- Fiscale voordelen voor multinationals.
Plan: 
- Motorrijtuigenbelasting verdisconteren in de benzineprijs.
- OZB wordt landelijk vastgesteld en gelden voor alle gemeenten.
- Afvalstoffenheffing en rioolrechten worden landelijk geregeld en gelden voor alle gemeenten.
 
Woningbouw:
Afschaffen:
- Zelfstandige Woningcorporaties.
- Woningbouwbeleid en het vaststellen van bestemmingsplannen door Provincies.
Plan:
- Woningbouwbeleid en Woningcorporaties vallen weer onder het verantwoordelijke Ministerie.
- Woningbouwbeleid wordt centraal door het Ministerie geregeld.
- Betaalbare sociale woningbouw.
- Marktpartijen met grondposities worden indien nodig onteigend.
 
Zorg en ziektekosten:
Afschaffen:
- Bureaucratie en werkdruk.
- Zorg verantwoording terug naar de overheid. Geen zorgverzekeraars meer. Private zorgverzekeraars en
  verzekeringsmaatschappijen.
Plan:
- Zorg van hoogstaande kwaliteit, niet de hoogste prijs voor een minimale dekking
- Zorg terug bij de overheid zorgt ervoor dat er veel minder overheadkosten zijn omdat al die zorg bobo's
  niet een duur gebouw, kantoor en personeel meer behoeven. Werkgelegenheid? Er zijn nog vele handen
  aan bed nodig!
- Eén Algemeen Ziekenfonds voor iedereen en de premie wordt via de werkgever ingehouden.
- Eigen risico wordt volledig afgeschaft.
Ziekenhuizen gaan betere zorg verlenen en artsen worden in teamverband opgeleid zodat er beter 
  teamwerk wordt geleverd. 
- Artsen in loondienst van de zorgverlener.
 
Natuur:
Afschaffen:
- Natuur toegankelijk maken voor mensen, geen prikkeldraadhekken.
- Zinloze subsidies verstrekken, eind linkse hobby's.
Plan:
- Bevorderen van de kennis van de natuur bij jongeren.
- Bomen aanplant om CO2 terug te dringen. Voor iedere CO2 uitademende Nederlander minstens 1
  boom planten.
- Bevorderen van bosrijke omgevingen o.a. voor recreatie.
- Natuureducatie ter plekke. Aanraken, voelen, ruiken, proeven. Leren, niet vernielen.
 
Milieu:
Afschaffen:
- (Plaatsen van) windmolens die nu alleen op subsidies draaien.
Plan:
- Meer en beter gebruik maken van nog nieuw te ontwikkelen zonnecellen.
- Opwekking door getijde schommelingen.
- Plaatsen van waterturbines in de grotere rivieren.
- Verdere ontwikkeling van waterstofgas energie.
- Kerncentrales overstappen van uranium naar het ongevaarlijke thorium.
- Auto’s ombouwen op het gebruik van thorium brandstof (op 8 gram thorium loopt een auto anderhalf
  miljoen kilometer).
- Centra van grote steden verkeersvrij maken en openbaar vervoer (elektrisch/thorium) eromheen gratis.
- Aangepaste stadsbussen voor combi van personen en goederen.
- Milieuvervuiling aanpakken aan de bron en niet meer elders.
 
Gezondheidszorg:
Afschaffen:
- Prominente positie van de farmaceutische bedrijven.
- Eenzijdige informatie over voedingswaren.
- Genetische manipulatie van voedsel en drinken tenzij bewezen onschadelijk.
Plan:
- Diepgaand onderzoek naar alternatieve geneeswijzen.
- Herintroductie van hennepolie voor lichamelijk herstel.
- Sneller en meer gecoördineerd onderzoek naar ziekten.
- Ruimte voor nieuwe onderzoekers die op dit gebied zeer innovatief zijn.
 
Defensie:
Afschaffen:
- Hokjesgeest verschillende veiligheidsorganisaties.
Plan:
- Nationaal trainingscentrum veiligheid, waarin basisopleiding defensie, politie, brandweer en
  ambulancepersoneel wordt gerealiseerd.
- Integrale aanpak cyberdreiging.
- Collectieve fysieke-, mentale- en waar nodig schietopleiding.
- Dienstplicht terug invoeren, kan ook sociale dienstplicht zijn. Voor jongens en meisjes.
- Specialistische opleidingen voorzien van wat ervoor nodig is e.e.a. op niveau te houden.
 
Kunst en Cultuur:
Afschaffen:
- Financiële drempels om educatief onderricht te hebben.
Plan:
- Kunst en cultuur dienen in geschiedkundig perspectief geplaatst te worden. Een museum bezoeken omdat
  dit 'moet' is geen leerplan. Ter ondersteuning bijv. het Anne Frank huis bezoeken omdat dit hangt aan een
  lesje geschiedenis. 
- Heel de kunst en cultuur sector moeten ook veel meer zelfstandig worden. Als we soms zien waaraan dure
  belasting euro's worden besteed is dat water naar de zee dragen. Eerst maar tonen of iets bijdraagt aan
  kunstzinnige ontwikkeling, niet direct geld gaan geven.
 
Ontwikkelingshulp:
Afschaffen:
- Heel de opzet zoals die nu aan de subsidiekraan hangt.
Plan:
- Nederland richt haar pijlen niet op zoveel mogelijk ontwikkelingshulp maar op zo effectief mogelijk.
  Waarbij vooral NGO's aan de lopende band 'doorgelicht' dienen te worden, zeker voordat er subsidies
  uitgedeeld worden
- Investeer vooral in het opleiden van mensen in hulpbehoevende gebieden. Leer ze landbouw, huizenbouw,
  infrastructuur, zorg, dat soort zaken. Ter plekke opleiden. Zorg dat er minder geld en meer middelen 
  verstrekt worden. Om geld komt alleen maar meer ellende en handje ophouden.
 
Rechtspraak:
Afschaffen:
- Raad van State.
- Beperkt budget voor de rechtspraak.
Plan:
- Introductie van een adviserende burgerrechtspraak.
- Volstrekte scheiding tussen politiek en Rechtspraak.
- Constitutioneel Hof.
 
 
 
Rating: 5 sterren
2 stemmen