hBC - Uw optie voor Volksdemocratie!

Uw minister president.

 

Verkiezingen. Welke het ook zijn, steeds kapen de landelijke partijen iedere verkiezing. Landelijke standpunten zijn dan ook overal merkbaar. Gemeenten wordt steeds meer landelijk beleid toegeschoven maar de eindregie blijft in nationale handen. Met name omdat men daar bepaald of een gemeente of provincie extra financiën zullen ontvangen. Hoe meer geld hoe zelfstandiger gemeente en provincie keuzes kunnen maken. En dat druist volkomen in tegen landelijk en EU beleid. De burger moet namelijk steeds minder recht van spreken krijgen, moet eigenlijk zwijgen én de parlementaire dictatuur accepteren.

De minister president is een sleutelpositie in het geheel. Nu nog een zetel voor iemand van de grootste partij. Echter mag men vrezen of dat zo blijft mocht een minder/geen politiek correcte partij de grootste worden.

Maar… die minister president gaat met partijen van zijn keuze een coalitie pogen te smeden. Daarbij zal u hopelijk voor ogen hebben staan dat als uw partij niet de MinPres mag leveren die partij vaak wel extreem ver gaat in het achter zich laten van beloftes en toezeggingen die aan u gedaan zijn.

 

Gelukkig sta ik niet alleen (meer) als ik roep dat het parlementaire systeem zijn beste tijd heeft gehad. Het systeem is gekaapt door multinationals en een super elite die de koers van regeringen sterk beïnvloeden tot zelfs de koers bepalen. U weet nog wel, dividendbelasting discussie? Eén sms-je van Unilever aan Rutte en hij leed enorm gezichtsverlies. Geen afschaffing dus. Getergd als hij was riep MinPres dat het geoormerkt geld was (€2,2 miljard) dat enkel ten goede kon komen aan het bedrijfsleven. De burger had het nakijken, coalitie en oppositie hadden het nakijken.

 

Wederom een bewijs van democratisch onvermogen.

 

Daarom het volgende dat ik aan u allen wil voorleggen. Om te kunnen komen tot meer burger inbreng, de stem van de democratische meerderheid luid te laten klinken én uit te voeren.

 

U kiest uit ons eigen midden de minister president. Gewoon een Nederlander. Eentje zonder verplichtingen aan multinationals, bedrijfsleven, eentje die niet door lobbyisten of oud werkgevers omgekocht kan worden. Dus ook iemand zonder eigen belangen bij deze positie.

Deze rechtstreeks gekozen MinPres stelt een regering samen bestaande uit de grootste partijen die u heeft verkozen. Die partijen krijgen geen invloed op het regeerakkoord, deze partijen zijn uitvoerend. U bepaald welke koers Nederland gaat varen op alle gebieden. U bepaald dat middels referenda. Correctieve dus bindende referenda! Partijen, de grootste dus, krijgen de gelegenheid zich te onderwerpen aan de stem van het volk. Doen ze dat niet dan ook niet mee regeren. De regering dient altijd te bestaan uit 50% van de Tweede Kamer zetels plus 1 (I.v.m. de meerderheid behalen/behouden) om zo voortgang van beleid te garanderen. De Eerste Kamer wordt opgeheven, hiervoor in de plaats komt een Constitutioneel Hof.

 

De grootste partijen gaan onder toezicht/leiding van MinPres aan het werk. De oppositie kan de burgerstem bij het referendum beïnvloeden door de burger te overtuigen van hun gelijk. Open kaart is een must, de regeringspartijen zullen anders argumenten zo van tafel kunnen vegen. De burger behoud altijd middels het referendum het laatste woord.

Even anders dus dan nu!

 

Ook geen zittingsperiode meer van 4 jaar. Voor geen enkele politicus of partij! Voldoet men, of niet, dan kan een meerderheid van het volk ze wegstemmen. Zo'n partij verdwijnt dan in de oppositie, een politicus is verder afhankelijk van zijn partij. Heeft een politicus dus zijn partij zwaar beschadigd maar mag hij toch blijven in de oppositie? Dan kan u oordelen over politicus en zijn partij. Het ruikt namelijk naar belangenverstrengeling en dat is kwalijk. Er is maar één belang, volk en vaderland!

 

De minister-president is eindverantwoordelijk en legt wekelijks verantwoording af middels diverse media, tv, radio, dag- en weekbladen, Staatscourant. De MinPres legt gewenste koerswijzigingen voor aan het volk, die beslissen middels referendum of koers aangepast moet worden. Bij haast kan direct een plan gepubliceerd worden hoe e.e.a. zou moeten worden aangepast. Dit i.v.m. bijvoorbeeld internationale samenwerking. Er wordt NOOIT gehandeld zonder instemming van de democratische meerderheid van het volk. Gebeurd dat wel dan is dat de politieke doodsteek voor de MinPres. Of iedere andere politicus die deel uitmaakt van de coalitie. Aan de oppositie de schone taak MinPres en de coalitie nauwlettend in de gaten te houden. Maar natuurlijk ook de coalitie zelf

 

Landelijke partijen bestaan slechts indien ze ruimschoots voldoende draagkracht vinden bij de bevolking der gemeenten. Daar vindt de politiek nabij de burger plaats. De gemeenten bepalen dus het beleid. Van onder af aan dus. De provincie kan, mede omdat de Eerste Kamer wordt vervangen door het Constitutioneel Hof, als bestuurslaag ook worden ontbonden. In iedere provincie stellen gemeenten minimaal 2 politici en 5 burgers aan die de Provinciale Raad vormen. Deze Raad bundelt de gemeentelijke bestuurlijke behoeftes, zonder de individuele gemeentelijke vragen uit het oog te verliezen, en gaat hiermee naar de rijksoverheid. De rijksoverheid faciliteert vervolgens gemeenten met materiaal en financiële middelen. Maar niet voordat de landelijke, provinciale of gemeentelijke meerderheid zich per referendum heeft kunnen uitspreken.

 

Jaarlijks krijgen gemeenten een bedrag. Dit is samengesteld uit o.a. aantal inwoners maar ook aantal vierkante kilometers, veel of weinig dijken, waterwegen, snelwegen, wel/geen haven of luchthaven, veel of weinig industrie en wat nog meer als economische belangrijke zaken aangemerkt kan worden. Voor extra budgetten voor grote projecten worden na instemming meerderheid volk, door de rijksoverheid de benodigde financiën vrijgegeven. De rijksoverheid en Provinciale Raad worden door de gemeente en burgers gecontroleerd en andersom idem. Het Constitutionele Hof wordt ingeschakeld zodra er tekenen van misbruik of overschrijding op steken. Uitspraak van het Hof is bindend.

Samenstelling van het Hof is voor vaste periode qua bezetting door rechtsgeleerden. De burger bezetting steeds maximaal voor 5 jaar met 1 maal kans op een tweede periode. Slechts met grote meerderheid kan iemand een derde of meer perioden gekozen worden.

 

Politieke partijen die onder de 2 zetels duiken krijgen geen financiën meer via belastinggeld. Partijen krijgen ook slechts tot maximaal 8 zetels een vergoeding. Hiermee moet men het doen. Geen financiële prikkels vanuit welke sector ook zijn toegestaan. Immers, alles wordt bekostigd met belastinggeld, campagnes en dergelijke zal men via leden moeten bekostigen. Hoewel deze overbodig zijn, via de wekelijkse verslaglegging van de MinPres krijgt de burger een helder beeld van waar welke partij voor staat. Partijen kunnen voorafgaand aan verkiezingen extra zendtijd of ruimte in geschreven media aanvragen. Ook kunnen ze de kiezer benaderen via websites en allerlei sociale media platforms, op partijbijeenkomsten of andere openbaar toegankelijke methoden.

 

Stemmen doet u burger vanaf huis. Internet voor hen die dat willen, telefonisch voor hen die internet wantrouwen. U logt in en krijgt bijna altijd keuze uit 2 opties. Ja of nee. Draai of toets 1 voor ja, 2 voor nee. Via internet inloggen met DigiD (waterdicht maken) keuze uit aanvinken ja of nee.

Bij uitzondering kan een referendum met meerdere keuzeopties worden voorgelegd. Dan volgt via genoemde kanalen voorlichting omtrent welke keuzes en politieke voorlichting voor zover nodig. Gebaseerd op feiten, niet op aannames.

 

Het systeem wordt dus eigenlijk omgezet van een top down systeem naar een bottom up systeem. Hetgeen inhoudt dat de stemgerechtigde burgers het voor het zeggen krijgen, de politiek wordt uitvoerend. Controle middels Constitutioneel Hof, oppositie en regeringscoalitie en niet te vergeten miljoenen Nederlanders.

Stemrecht alleen voor inwonende Nederlanders, Nederlanders die geëmigreerd zijn verspelen hun stemrecht. Of we Medelanders (allochtonen) stemrecht moeten geven is een prachtig referendabel onderwerp. Evenals bijvoorbeeld de klimaatdiscussie en genomen besluiten of het Marrakesh Pact. Terugdraaien kan altijd middels de democratische meerderheid. Zo ook natuurlijk de vraag Europese Unie lidstaat blijven of NEXIT. En de euro behouden ja of nee.

 

Nieuw systeem, met nog wat raakvlakken naar de oude politiek. Gaandeweg kunnen we altijd besluiten waar we aan moeten passen. Meerderheid beslist! Via de gemeente kan iedere burger een referendum aanvragen. Een af te spreken minimum aantal steunverklaringen bepaald of een referendum doorgaat. De gemeente ondersteunt de aanvrager van a tot z.

 

Geen systeem is ooit af. Vraag om aanpassingen en verbeteringen. We gaan NOOIT de fout maken die de huidige politiek wel keer op keer maakt. Dat is gaan voor vernieuwingen. En dat te vaak zonder dat hieraan verbeteringen verbonden zijn. Of slechts voor een zeer select gezelschap.

Kost tijd en geld. Maar de handhaving van de politiek zoals die is kost denkelijk een veelvoud. En geen tijdverlies meer doordat na verkiezingen andere zaken belangrijk zijn en heel het beleid weer op de schop moet.Dat kost de belastingbetaler miljarden per verkiezing.

 

Uw inbreng, uw stem, uw visie is en blijft van belang. Altijd!Rating: 4 sterren
1 stem

Reactie plaatsen

Reacties

Peterr
2 maanden geleden

Prima visie en hopelijk komt het NL volk uit hun comateuze toestand en wordt jullie toekomst werkelijkheid. Jullie zijn de hooivorken en de pek en veren voor de huidige politiek.